1. Általános rendelkezések 

A “Nyerj 50.000 Ft értékű Bársony ajándékkártyát” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője és lebonyolítója a Medical 2000 Invest Kft., (székhely: 2040 Budaörs, Pillangó u.8.) a továbbiakban „Szervező”.

2. Promóciós mechanizmus 

Időtartam: 2023.01.08-01.13.

Felület: a Bársony Orvos-Esztétika Instagram oldala (http://www.instagram.com/barsony.hu/)

A Játékosok úgy vehetnek részt a Játékban, hogy követik a 2023.01.08-án a Lukovics Tamara Instagram oldalán kikerülő posztban leírt lépéseket: a felhívásnak megfelelően a kommentben megírják, mire használnák fel a nyereményt, követik a BÁRSONY ORVOS-ESZTÉTIKA (@barsony.hu), illetve a @tamaralukovics Instagram oldalakat és kedvelik a @tamaralukovics oldal 3 legújabb bjegyzését. A Játékban csak publikus Instagram profillal lehet részt venni, ezzel láthatóvá válik a nevük, és részt vesznek a Játékban.

3. Nyeremény 

A játék végén 2 fő nyertest sorsolunk, akik egy-egy darab 50.000 Ft értékű Bársony ajándékkártyát nyernek. Az ajándékkártya a Bársony Orvos-Esztétika lézeres, esztétika vagy alakformáló kezeléseire váltható be. Nem érvényes szakorvosi rendelésekre, anyajegyszűrésre. A kártyát a Bársony Orvos-Esztétika bármelyik központjában levásárolhatja a nyertes. A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse. Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést

4. Részvételi feltételek 

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Instagram profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel az 1. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük: 

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

 • § Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes. 
 • § Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan. 
 • § Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
 • § Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
 • § A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
 • § Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért. 
 • § Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
 • § Bevételi adatokat tesz közzé.
 • § Erőszakos, erőszakot ábrázol. 
 • Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja. 

5. Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Medical 2000 Invest Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a barsony.hu oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a barsony.hu oldalon nyújtunk felvilágosítást.

A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a @barsony.hu instagram oldalán keresztül. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

 • A Szervező jogosult kizárni azt a Játékost, aki: 
  • a regisztráció során szándékosan valótlan adatokat adott meg
  • az Akcióban tisztességtelen módon, a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megsértésével/megkerülésével próbál meg részt venni.

6. Érvénytelen pályázat 

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg. 

7. A játék időtartama 

2023.01.08-án kerül kihirdetésre és 2023.01.13-án ér véget. 

A nyertesek kiválasztása 

A 2. pontban részletezett feltételeket teljesítő résztvevők között sorsoljuk ki a 3. pontban részletezett nyereményt.

A nyeremény a játék lezárása után, legkésőbb 2023.01.15-én  kerül kisorsolásra. Az eredményhirdetés ezt követően a játékra felhívó poszt alatt komment formájában, a nyertes megjelölésével történik a @tamaralukovics oldalon. A nyertes(eke)t a Bársony Orvos-Esztétika privát Instagram üzenetben is értesíti.

A nyeremények és a díjak átvételének feltételei 

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók*, és készpénzre át nem válthatók. 

A nyertesekkel Instagram üzeneten keresztül felvesszük a kapcsolatot. A nyertesnek a nyeremény kézhez vételétől számított 6 hónapon belül le kell vásárolnia az ajándékkártyát. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Ezen kívül a nyerteseknek a kiválasztást követően 5 munkanapon belül kell visszajelezniük a nyereménnyel kapcsolatban. Visszajelzés hiányában a határidő lejárta után új nyertest sorsolunk.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

10.Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések 

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik. 

11.Adatkezelés

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: Medical 2000 Invest Kft., (székhely: 2040 Budaörs, Pillangó u. 8.)

Játékos: aki kommentel a nyereményjáték mechanizmusának megfelelően a @tamaralukovics instagram oldalán meghirdetett posztra. Az adatkezelés weboldalakat nem érint. A játékosok email címét a sorsoláson kívül más célra nem használja fel az Adatkezelő, és harmadik félnek nem adja tovább.

 • Az adatkezelés céljai és jogalapja, a kezelt adatok köre: a Sorsolás lebonyolítása, amely az alábbiakat foglalja magában: 
  • Regisztráció a Sorsolásban való részvétel érdekében
  • Kapcsolattartás a Sorsolás során
  • Sorsolás
  • Részvételi jogosultság ellenőrzése
 • Kezelt adatok köre: kapcsolattartás céljából megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

 • Az adatok kezelésének, megőrzésének időtartama:
 • Adatkezelő az adatokat 2023.01.08. napjától a Nyeremények átadásáig kezeli. Ezt követően törli a kapcsolattartási adatbázist.

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének fogalomrendszerével egyeznek meg. 

1 Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –előírásainak megfelelően kezeli.

2 A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. 

3 Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

4 Adattovábbítás: A hozzájárulással az Érintett engedélyt ad az Adatkezelőnek arra, hogy megadott személyes adatait a Bársony Orvos-Esztétika. számára a 4. pontban meghatározott célból továbbítsa.

5 Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím)

6 Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.7 Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve, ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek. 

8 Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, a marketing@barsony.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett email címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén. 

A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: marketing@barsony.hu illetve postacímen: Medical 2000 Invest Kft., 1032 Budapest, Bécsi út 183.

12.Felelősség kizárása 

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. 

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az posztjátékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. 

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok www.barsony.hu oldalon értesülhetnek.

A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Budapest, 2023.01.08.